Фото: Дмитро Симоненко / ПРООН в Україні

1.  ПЕРЕДУМОВИ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно імплементується чотирьома партнерськими агентствами ООН (Програма розвитку ООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення, Продовольча та сільськогосподарська організація у співпраці з урядом України.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) відновлення інфраструктури та відбудова економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та розбудова пов’язаної із цим спроможності; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона – невід’ємна складова Програми ПРООН в рамках країни і тому повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, правосуддя та сильні інституції).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, що постраждали від конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та урядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

2. СТРАТЕГІЯ, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором двох громадських організацій (по одній у кожній із областей) щодо розвитку та підтримки діяльності  груп само/взаємодопомоги у цільових громадах Луганської та Донецької областей. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для:

 (1) розвитку спроможностей працівників соціальних служб (державної і комунальної власності) та громадських організацій у створенні та підтримці діяльності груп само/взаємодопомоги та застосуванні підходу, що ґрунтується на правах людини, у своїй професійній діяльності;

(2) створення, організації діяльності та супервізійної підтримки груп само/взаємодопомоги у цільових громадах Луганської та Донецької областей;

(3) підтримки ініціатив груп само/взаємодопомоги, спрямованих на розширення можливостей їх членів, адвокації їх прав та/або розвиток соціальної згуртованості та безпечного середовища у громаді.

Подані проектні пропозиції мають відповідати цільовій спрямованості Проекту, бути орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, включно з представниками/представницями найбільш вразливих груп у громаді, та бути направлені на досягнення наступних завдань:

(1.1)       Розробку навчальної програми для змішаної групи працівників соціальних/соціально-психологічних служб (державної і комунальної власності) та громадських організацій/ громадських лідерів, яка включатиме у тому числі: принципи та методику зі створення та організації діяльності груп само/взаємодопомоги у громаді; можливості застосування підходу, орієнтованого на права людини та адвокації у процесі роботи з групами само/взаємодопомоги у громаді.

(1.2)       Посилення спроможностей (шляхом навчання, консультування та супервізійної підтримки) працівників соціальних/соціально-психологічних служб (державної і комунальної власності) та громадських організацій/ громадських лідерів у спільній   співпраці на рівні громади, зокрема, у створенні та підтримці діяльності груп само/взаємодопомоги з числа вразливих груп (людей з інвалідністю, сімей, що виховують дітей з інвалідністю, людей літнього віку, молоді, внутрішньо-переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей та ін.);

(2)           Створення, організацію діяльності та супервізійну підтримку груп само/взаємодопомоги у кожній із цільових громад проекту;

(3)           Підтримку ініціатив, створених в рамках проекту груп само/взаємодопомоги, спрямованих на розширення можливостей членів груп само/взаємодопомоги, адвокації їх прав, забезпечення участі у процесі прийняття рішень на рівні громади та/або розвиток соціальної згуртованості та безпечного середовища у громаді;

(4)           Розробку посібника для фасилітаторів груп самодопомоги, в якому будуть викладені принципи організації груп само/взаємодопомоги, етапи роботи з групою, приклади успішних практик та рекомендації щодо забезпечення сталості її функціонування.

(5)           Висвітлення проміжних та кінцевих результатів проекту у місцевих та соціальних медіа, інформування громадськості про хід реалізації проекту;

Очікувані результати проекту:

(1)  Щонайменше 20 працівників соціальних/соціально-психологічних служб (державної і комунальної власності) та громадських організацій/ громадських лідерів у кожній області пройшли навчання та посилили свої спроможності у створенні/організації діяльності груп само/взаємодопомоги у громаді;

(2)  У кожній області створено та функціонують щонайменше 10 груп само/взаємодопомоги (від 5 до 20 осіб кожна) з числа вразливих груп (людей з інвалідністю, сімей, що виховують дітей з інвалідністю, людей літнього віку, молоді, внутрішньо-переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей та ін.). Діяльність груп само/взаємодопомоги спрямовано як на взаємну підтримку її членів у подоланні спільних проблем, так і на досягнення змін у громадах, що забезпечать участь представників вразливих груп у процесі прийняття рішень;

(3)  Підтримано щонайменше 8 ініціатив груп само/взаємодопомоги у кожній області, створених в рамках проекту;

(4)  Розроблено посібник для фасилітаторів груп самодопомоги у тісній співпраці відібраних організацій між собою та з відповідальними представниками Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

3. ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

(1)   Луганська область: Нижньо-Дуванська ОТГ, Лисичанськ, Троїцька ОТГ, Красноріченська ОТГ, смт Мілове.

(2)   Донецька область: м. Слов`янськ, Мангуш, майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Мар’їнка / Красногорівка.

Одна заявка від організації повинна охоплювати одну область та усі цільові громади, що перелічені у розділі «Території реалізації конкурсу» за обраною областю впровадження. Організації не можуть подавати заявки, що охоплюють усі цільові громади в обох областях - такі заявки розглядатися і оцінюватися не будуть.

4.  ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

Громадські організації, що подаватимуть проектні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039) та здійснювати діяльність на території, підконтрольній уряду України[1];
 • мати досвід створення та підтримки функціонування груп само/взаємодопомоги, що підтверджується попередньо втіленими проектами;
 • мати досвід втілення проектів для соціальних/соціально-психологічних служб/громадських організацій або у співпраці з ними, що підтверджується попередньо втіленими проектами;
 • мати досвід роботи із громадами Луганської та/або Донецької областей, що підтверджується попередньо втіленими проектами;
 • мати відповідних фахівців та/або найнятий персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проекту). Досвід залучених фахівців відповідає умовам та завданням конкурсу.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

5.  ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженнями за проектом.

5.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці керівника проекту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел);
 • Підтримка ініціатив, створених в рамках проекту груп само/взаємодопомоги, спрямованих на розширення можливостей членів груп само/взаємодопомоги, адвокації їх прав, забезпечення участі у процесі прийняття рішень на рівні громади та/або розвиток соціальної згуртованості та безпечного середовища у громаді (має відбуватися на конкурсній основі серед створених груп само/взаємодопомоги).

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 7% від загальної вартості проектної пропозиції.

6. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ

До розгляду будуть прийняті фінансові пропозиції, що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»). Кожна надана фінансова пропозиція повинна передбачати витрати на підтримку і забезпечення ініціатив, створених в рамках проекту груп само/взаємодопомоги, у розмірі 392 000 гривень, з розрахунку не більше 49 000 гривень на одну ініціативу  – ця сума має міститися у кожній фінансовій пропозиції та не може бути змінена.

Співфінансування проекту не є обов’язковою умовою, але заохочується у різних формах, у  тому числі, через залучення діяльності волонтерів, використання техніки та приміщень, наданих партнерами та ін.

Тривалість проектів: 6 місяців.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проектну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проекту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • копія аудиторського звіту (за наявності).

5)   Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проекту або характеристику на ключовий персонал.

Організації, що подають проектні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення (в залежності від того, які цільові громади охоплює проектна пропозиція):

(1)     «RPP-2019-3: Створення, розвиток та підтримка діяльності груп само/взаємодопомоги в Луганській області» або

(2)     «RPP-2019-3: Створення, розвиток та підтримка діяльності груп само/взаємодопомоги в Донецькій області».

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 17 травня 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для отримання довідкової інформації щодо проекту звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою grants.ua@undp.org з темою повідомлення «RPP-2019-3: Створення, розвиток та підтримка діяльності груп само/взаємодопомоги в Донецькій області або Луганській області», але не пізніше ніж за 48 годин до часу закриття прийому аплікаційного пакету.

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Отримані проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу (щодо наявності усіх необхідних документів та відомостей у них), і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсного комітету.  На цьому етапі ПРООН залишає за собою право уточнювати інформацію.

Конкурсний комітет проводить прозорий відбір із процедурою голосування та обираються переможці, з якими буде укладено договори про надання грантів за проектом «Створення, розвиток та підтримка діяльності груп само/взаємодопомоги у цільових громадах Луганської та Донецької областей». В кінці складається протокол та фіксуються результати конкурсу. Інформація про результати надсилається на електронну скриньку учасникам конкурсу.

Конкурсний комітет складається з представників ПРООН із залученням ключових експертів Фонду Народонаселення ООН та ООН Жінки відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом із цим, ПРООН має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

Критерії оцінки

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.      

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає приорітетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

20

2.      

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту (мета, завдання та методи виконання проекту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.      

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом (Заходи, заплановані проектом конкретні –  5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.      

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проектів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, організація має досвід втілення проектів, але у суміжних до проектної пропозиції напрямках - 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проекти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

5.      

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.      

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 20 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

20

 

Загальний бал

100

 

Переможе пропозиція, яка набрала найвищий загальний бал, що визначається за допомогою складання балів. Договори буде укладено з заявниками, які подали переможні пропозиції. Переможці не можуть набрати менше 70 балів.

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма ООН із відновлення та розбудови миру здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою ООН із відновлення та розбудови миру:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися Програмою ОНН із відновлення та розбудови миру, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організації-грантоотримувачі отримають авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проектом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

Додатки

[1] Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям 

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка