Проект «Місцевий Розвиток, Орієнтований на Громаду», Фаза-ІI (МРГ-ІI)

Передумови

Влада і громади в Україні не мають достатньо можливостей для спільного планування, узгодження бюджету та реалізації місцевих стратегій розвитку. Такі обмежені можливості створюють ситуацію, за якої місцевим пріоритетам розвитку надається недостатньо уваги і ресурсів; рівень бідності залишається високим, умови життя місцевого населення продовжують погіршуватися, а негативні соціальні тенденції часто залишаються без уваги.

Перша фаза Проекту МРГ досягла успіхів у розширенні місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, в межах всієї країни. Вона сприяла зміцненню спільного управління, підтримувала та розвивала потенціал для місцевого розвитку, орієнтованого на громади, та сприяла розвитку партнерських відносин між громадами та місцевими органами влади. Хоча певний прогрес і був досягнутий щодо підвищення прозорості, підзвітності та якості державних послуг, залишилися можливості для подальшого вдосконалення і поширення цього підходу. Друга фаза Проекту МРГ була задумана для вдосконалення підходу, поширення знань та передового досвіду з розвитку громад.

Наша місія

Проект має на меті формування самосвідомості та самодостатності місцевих громад шляхом проведення відкритого діалогу між членами громади, заохочення соціальної активності, визначення колективного бачення майбутнього та впровадження спільних ініціатив щодо розвитку громади.

Наша мета:

Загальна мета Проекту МРГ-ІІ полягає у створенні сприятливого середовища для довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток громад на всій території України.

Конкретними цілями проекту є:

  • сприяння поширенню підходу, орієнтованого на громаду, до питань місцевого врядування та сталого розвитку;
  • підвищення енергоефективності на місцевому рівні;
  • підтримка створення центрів з управління знаннями з мобілізації громад і спільного управління та мережі поширення передового досвіду.

Де ми працюємо:un

У другій фазі Проект МРГ працює у всіх 25 регіонах України, 264 районах і 1108 місцевих радах – усі вони були відібрані на умовах відкритого конкурсу на основі наступних критеріїв: (а) соціально-економічні труднощі, (б) мотивація до участі у спільному управлінні.

Як ми досягаємо нашої мети?

З метою розбудови потенціалу місцевих громад та органів влади для участі у спільному процесі прийняття рішень та забезпечення права місцевої власності у процесі був створений висхідний механізм («знизу-догори»), який залучає до процесу зацікавлених сторін з нижчого рівня (громади), середнього рівня  (районний і обласний) та макрорівня (національний) та рухається вгору. Процес впровадження МРГ включає в себе ряд заходів та ключових моментів, які в кінцевому підсумку дають результати згідно із задумом Проекту.

Багаторівневе партнерство побудоване за участю обраних районів; сільські/міські ради та місцеві громади формують функціональну сферу дії Проекту. Їх вибір здійснюється за допомогою відкритого конкурсу на основі критеріїв оцінки соціально-економічних труднощів, особливо у сфері охорони здоров'я, освіти, водопостачання, енергопостачання та екологічної ситуації. Через процес відбору Проект МРГ залучає найбільш незахищені сфери/населення/райони.

Діяльність МРГ на місцевому рівні здійснюється в рамках партнерства з учасниками Проекту, яке засновується на готовності і зацікавленості партнерів (громади, сільських/міських рад, районних органів влади, обласних органів влади, наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, приватного сектору) у співфінансуванні і спільному прийнятті рішень.

Проект використовує інструмент соціальної мобілізації для мобілізації учасників Проекту і створення середовища (структур підтримки) для спільного прийняття рішень і спільного впровадження Проекту. Організації громад (ОГ) формуються на 80% або більше процентів представниками домогосподарств обраної громади для відображення спільного бачення громади та реалізації пріоритетів громади; форум місцевого розвитку (ФМР) створюється на районному рівні для спільного прийняття рішень, мобілізації ресурсів, координації на місцевому рівні; обласна координаційна рада (ОКР) створюється на регіональному (обласному/АРК) рівні для контролю діяльності МРГ в регіоні, для вирішення питань, пов'язаних з місцевою політикою/процедурами з метою підтримки програмної діяльності та мобілізації ресурсів. На національному рівні існує Координаційна рада Проекту, яка забезпечує координацію на національному рівні та надає консультативну підтримку.

Потенціал організацій громад (ОГ) розбудовується таким чином, щоб вони могли приймати рішення спільно з місцевими органами влади, мобілізувати ресурси, реалізовувати місцеві пріоритети і підтримувати досягнені результати. Потенціал партнерів (сільські/міські, районні/обласні ради та ін.) посилюється з точки зору людських ресурсів для реалізації спільного підходу, який просувається Проектом. Тренінги, візити на місця, діалоги і малі гранти (для проектів громад), відповідні інституційні механізми і т.д. використовуються як інструменти для розбудови потенціалу.

МРГ-II підтримує пілотні сільські громади у вирішенні найбільш актуальних проблем місцевого розвитку шляхом впровадження громадських ініціатив (мікро-проектів) у рамках основних пріоритетних напрямків Проекту:

■ охорони здоров'я (реконструкція місцевого сполучення охорони здоров'я);

■ охорони навколишнього середовища (відновлення/створення пунктів переробки відходів, системи каналізації та дренажної системи і т.д.);

■ енергетики (енергозбереження, енергоефективність, альтернативні джерела енергії);

■ водопостачання;

■ місцевого економічного розвитку (розвиток кооперативів, просування малого бізнесу).

Знання і досвід, набуті в ході реалізації Проекту, будуть зібрані, проаналізовані та розповсюджені через національний ресурсний центр у співпраці з науковими діячами та асоціацією місцевих органів самоврядування.

Результати і Досягнення

un

Короткі підсумки МРГ-ІІ станом на грудень 2012 року представлені нижче:

Встановлення партнерства (мета: 25 областей, 200 районів, 900 сільських/міських рад) 

Партнерство було встановлено з усіма 24 обласними органами влади і урядом АР Крим, 264 районними органами влади і 1108 сільськими/міськими радами України. МРГ-II у більшості випадків вдалося об’єднати заради спільної дії адміністрації та ради на основі тристороннього партнерства. Партнери були обрані через чітко визначені процедури, які включали конкурсний відбір.

Мобілізація громад (Мета: 900 організацій громад) 

Шляхом конкурсного відбору, спільно з місцевими та обласними партнерами,  було обрано 1109 громад для місцевої діяльності. Проект займався мобілізацією громад в обраних громадах. У результаті було сформовано 1108 організацій громад (ОГ) за участі 541 133 чоловіків та жінок з 362 416 домогосподарств (з 467 961 цільових домогосподарств). Серед членів організацій громад 57,4% складають жінки.

Підтримка структури розвитку (Мета: 200 ФМР, 223 ресурсних центри та and 25 ОКР)

Для сприяння процесу планування знизу-догори та спільному прийняттю рішень на районному та обласному рівнях було створено або перенесено з МРГ-І 264 форумів місцевого розвитку та 25 обласних координаційних рад. Для підтримки співробітництва між громадянами та органами влади відповідно було створено/перенесено або покращено 262 районних ресурсних центрів громад та 23 обласних ресурсних центрів.

Розбудова потенціалу (мета: 6000 членів громад та проведення тренінгів для 2000 державних/виборних посадовців)

Розвиток людських ресурсів є одним з ключових елементів проекту МРГ. У прагненні до підвищення рівня знань людських ресурсів, задіяних у реалізації Проекту МРГ-ІІ, було проведено 2263 тренінгів/візитів/круглих столів; 13 728 керівників ОГ та 4527 державних/виборних посадовців пройшли навчання. Тренінги включали в себе такі аспекти, як впровадження методології МРГ, спільне управління, фінансове управління, спільне планування, впровадження мікро-проектів, громадський аудит, сталий розвиток і т.д.

Підтримка мікро-проектів (мета: 600 проектів громад)

708 мікро-проектів було схвалено Проектом МРГ для фінансування в 2013 році.  72,9% з них були пов'язані з енергозбереженням/енергоефективністю, 13,7% - з охороною здоров'я, 12,7% - з водопостачанням і з навколишнім середовищем - 0,7%. Загальна вартість проекту склала 125,3 мільйонів гривень та була розподілена між громадами (7,7%), місцевими органами влади (48,7%), Проектом МРГ (42 %) та приватними спонсорами (1,6%).

Очікується, що переваги від цих мікро-проектів отримують 948 764 осіб, включаючи 138 медичних закладів та 472 шкіл/дитячих садків.

Методологія реплікації (мета: 60 районів. Інформація цього розділу не була включена до попередніх розділів)

Методологія реплікації МРГ була представлена у 21 області, базуючись на бажанні та готовності обласних органів влади взяти на себе зобов’язання. Партнерство було встановлено з 64 районом та 251 сільськими радами. Для діяльності було обрано 251 громади. В обраних громадах був проведений процес мобілізації громад. Як результат, було сформовано/перенесено 253 ОГ за участі 121 568 чоловіків та жінок з 80 660 домогосподарств.  

 64 районних органів влади сформували/продовжили роботу ФМР, щоб забезпечити спільне прийняття рішень та висхідний процес планування. 62 районів створили районні ресурсні центри громад для сприяння місцевому розвитку, орієнтованому на громаду.  Було проведено 484 тренінгів з питань впровадження методології реплікації для 1920 керівників ОГ і 553 представників місцевих органів влади. Згідно методології реплікації очікується, що місцеві партнери будуть відігравати активну/провідну роль у реалізації і профінансують більшу частину вартості мікро-проектів.

253 ОГ розробили план розвитку громад, з яких 251 були враховані при складанні плану місцевими органами влади. Загалом підтримку отримали 220 мікро-проекти. З них 78,6% були пов'язані з енергозбереженням, 12,3% - з охороною здоров'я і 8,2% - з навколишнім середовищем. Загальні витрати (24,5 млн. грн.) були розподілені між громадами (10,2%), місцевими органами влади (70,8%), Проектом МРГ (17,6%), а решта коштів надійшли від приватних спонсорів. Завдяки реплікації вигоду отримали 232 026 осіб,  в тому числі 41 медичних закладів, 134 школи/дитячі садки.

Економічний розвиток сільських територій (мета: 17 кооперативів)

Проект МРГ-II спрямований на підвищення рівня доходів та зайнятості бідних верств сільського населення через створення кооперативів і підвищення економічних умов та навичок місцевого населення. З цією метою, було обрано 15 громад з 15 районів, що відносяться до 7 областей (Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Тернопільська, Донецька, Чернівецька) для розвитку кооперативів. Вибір базувався на конкурсній основі та можливостях громад. Відібрані 15 кооперативів за участі 928 домогосподарств з низьким рівнем доходу.  1317 членів кооперативів та 174 представники влади пройшли тренінги по управлінню кооперативом, бізнес плануванню, впровадженню економічних ініціатив. За 2013 рік було впроваджено 15 мікро-проектів. Проекти переважно були спрямовані на придбання сільськогосподарської техніки для підвищення рослинництва та тваринництва, переробки та зберігання молока, м’яса, фруктів і овочів. Загальна сума грошей, витрачена на кооперативи становить 4,2 мільйони гривень, де фінансова частка кооперативів становить 18,1%, місцевої влади 10%, кошти МРГ 69,3% та внески приватних спонсорів 2,6%.  Очікується, що всі 928 домогосподарств отримають вигоду від економічної діяльності. 

Компонент з енергоефективності (мета: 6 областей зі спеціального пілотування, 19 областей звичайного пілотування; 300 мікро-проекти, 6 обласних енергетичних стратегій)

Компонент по енергоефективності в МРГ ІІ має на меті підвищити спроможність та надати можливість місцевим жителям та владі отримати достатні знання про інноваційні енергоефективні технології, з метою вирішення наявних проблем з енергопостачанням. 6 областей було відібрано для участі у спеціальному режимі пілотування (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Івано-Франківська, Львівська та Закарпатська), з якими були укладені партнерські угоди. Інші 19 областей уклали партнерство для звичайного пілотування з енергетичного компоненту. Області зі звичайного пілотування отримали підтримку лише для виконання мікро-проектів,  тоді як пілотні області окрім підтримки мікро-проектів, отримали підтримку для розвитку обласних енергетичних стратегій.

Було організовано 329 тренінгів з метою надати партнерам МРГ можливість виконати заходи з енергоефективності. В цілому, 3604 виконавці ОГ та 1325 представників влади пройшли тренінги по енергоефективному компоненту.

275 в цілому з початку проекту; Загальна вартість цих мікро-проектів 62,3 мільйони гривень, частка громад була (8,3%), місцевий бюджет (43,3%), МРГ (46,5%) та приватні спонсори (1,9%). За оцінками 313 936 чоловіків, жінок та дітей отримали пряму/непряму допомогу від цієї підтримки, в тому числі  124 школи та 27 лікарень.

Було оновлено енергетичну стратегію в 6 областях. Рекомендації стосовно оновлення енергетичного сектору, стосуються, переважно його сталості та ефективності; зокрема інвестування в інноваційні технології та зелену енергію для підвищення енергоефективності; фокусування на мікро-проекти орієнтованих на громаду в сільських територіях.   

Разом з рекомендаціями зробленими з метою оновлення енергетичної стратегії, регіональна влада 6 пілотних областей була задіяна в проведенні дослідження (в рамках фінансування Проектом МРГ).  Це включає в себе розвиток технічної документації, що призведе до збільшення інвестування для підвищення енергоефективності в регіоні та для інвестування в конкретні об’єкти, що сприятимуть розвитку енергоефективності в сільських територіях, наприклад, такі як мобільні лабораторії для проведення енерго аудиту.  Загальна вартість 6 проектів складає 5 мільйонів гривень. Влада цих областей має надати 64% цих коштів, а 36% надасть Проект МРГ.

Було проведено 132 заходи в різних областях  з метою інформування громадян, місцевої влади, студентів та університетів, про енергоефективність, відновлювані джерела енергії  та інноваційні технології. На цих заходах розповсюджувались різні інформаційні матеріали (листівки, відео фільми, буклети, плакати, іт.д.).

Управління знаннями (мета: 10 навчальних планів університетів, 1 функціонуючий центр управління знаннями)

·         Національний ресурсний центр (центр управління знаннями – Національний ресурсний центр був створений під егідою Української асоціації районних та обласних рад (УАРОР). Було надане обладнання та проведена організаційна робота, виділені людські ресурси, які пройшли відповідне навчання. Для центру був розроблений та протестований веб-портал, його можна переглянути за посиланням: http://rozvytok.in.ua/ . Національний ресурсний центр довів свою ефективність у накопиченні законодавчих ініціатив, проведенні діалогів та круглих столів стосовно політики проекту та значному вкладу в методологічні рекомендації в сфері самоврядування, територіальних реформ та децентралізації. Він став багатим джерелом інформації в цих сферах. До нього долучилась значна мережа професійних законодавців та ресурсних центрів, розосереджених по території України.   

·      Розробка навчальних програм –  У 2013 році було встановлено партнерство з 27 університетами  з 20 областей для співробітництва. Чотири з них, на обов’язковій основі викладають курс зі сталого розвитку, а 9 - на вибірковій; вже 550 студентів прослухали цей курс. Інші університети на шляху до його впровадження. МРГ проект підтримав проведення досліджень, семінарів, тренінгів і конференцій та навчальних програм на теми, що пов’язані з МРГ.

·      Поширення досвіду –  Проект МРГ поширював свій досвід серед зацікавлених агенцій та осіб. Це відбувалось шляхом проведення візитів та тренінгів, чи представлення презентацій на круглих столах, семінарах та конференціях. Інформацію отримали журналісти з більш як 17 європейських країн, офіційні представники Вірменії та інші.

·      Висвітлення у ЗМІ – обсяги висвітлення у ЗМІ інформації про Проект МРГ були досить значними і відбувалось шляхом різних засобів ЗМІ. Було проведено 545 медіа-заходів; зареєстровано 4658 випадків висвітлення у ЗМІ; було опубліковано та розповсюджено 284 випусків обласних інформаційних бюлетенів, а також 2156 публікацій було розміщено веб-сайтах партнерів. 

Донори та бюджет:

Проект МРГ-ІІ фінансується Європейським союзом, співфінансується і впроваджується ПРООН за підтримки Уряду України та у партнерстві з місцевими виконавчими і виборними органами влади. Загальний бюджет Проекту МРГ-ІІ складає € 17 млн., з яких 98,4% є внеском ЄС і 1,6% становить співфінансування з боку ПРООН. Тривалість проекту - 4 роки (червень 2011 р. - червень 2015 р.).

Використання бюджету: Станом на грудень 2013 р. було використано € 13,7 млн. Ця сума становить 80% загального бюджету МРГ-ІІ.

Загальне освоєння бюджету за період 2008 – 2011 рр. (станом на 31 грудня 2011 р.):  € 13 534 745.

Результати МРГ-І:

1175 українських громад з 200 пілотних районів отримали переваги від діяльності МРГ-І у 2007-2011рр. Проект допоміг відремонтувати фельдшерсько-акушерські пункти, встановити вуличне освітлення, придбати шкільні автобуси, замінити вікна в школах і медичних закладах, а також забезпечити постачання чистою водою. Це все було зроблено організованими місцевими громадами за підтримки місцевої влади та спільного фінансування з боку Проекту МРГ, місцевих бюджетів, приватного сектору та внесків громад.

Понад 1,2 млн. осіб отримали користь від впровадження щонайменше 1303 сталих ініціатив громад загальним кошторисом у 25 млн. доларів США, а саме: покращилися пункти надання первинної медичної допомоги, управління водопостачанням, охорона навколишнього середовища, підвищилась ефективність використання енергії та покращились місцеві транспортні послуги одночасно із розширенням можливостей місцевих громад. Більше 1700 тренінгів було проведено для підвищення організаторських здібностей керівників громад та місцевих органів влади.

Методологія МРГ сприяє якісному покращенню місцевого самоврядування, підвищенню довіри до влади і встановлення ефективної співпраці між громадами та органами влади. Об'єднані спільною метою розвитку громад, місцеві жителі стати активними партнерами місцевої влади та органів місцевого самоврядування, а також внесли свій вклад у сталий розвиток на місцевому рівні. Самоорганізація громад призвела до покращення якості життя громадян. Члени громади, які працюють над впровадженням проектів громад здобувають досвід і впевненість у власних силах.

Наші партнери:

На національному рівні Проект співпрацює з профільними Міністерствами, парламентськими комітетами, національними асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами, загальна координація здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

На регіональному рівні Проект співпрацює з 24 обласними державними адміністраціями та обласними радами (у випадку АР Крим - з Радою міністрів АР Крим і Верховною Радою АР Крим).

На районному рівні Проект МРГ має партнерські відносини з 264 районними державними адміністраціями і районними радами.

На місцевому рівні, встановлено партнерство з 1108 сільською/міською радою.

В рамках співпраці з вищими навчальними закладами та центрами управління знаннями Проект МРГ співпрацює з Національною академією державного управління (НАДУ); 27 університетами з 20 областей (список доступний за адресою http://cba.org.ua/activities/partners?lang=en) і Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР).

Більше інформації про проект МРГ-І можна знайти на веб-сайті: http://www.cba.org.ua/one/.

Виконання проекту за фінансовими показниками

Станом на Лютий 2014

Виконання

 18,3 млн. дол. США

ПРООН У світі

Ви знаходитесь на ПРООН Україна 
Перейти на ПРООН у світі

А

Азербайджан Албанія Алжир Ангола Аргентина Афганістан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бенін Білорусь Болівія Боснія і Герцоговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Бутан

В

В'єтнам Венесуела Вірменія

Г

Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Гондурас Грузія

Д

Демократична Республіка Конго Джибуті Домініканська Республіка

Е

Еквадор Екваторіальна Гвінея Ерітрея Есватіні Ефіопія

Є

Єгипет Ємен

З

Замбія Зімбабве

І

Індія Індонезія

Й

Йорданія

К

Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські острови Корейська Народно-Демократична Республіка Косово Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт

Л

Лаоська Народно-Демократична Республіка Лесото Ліберія Ліван Лівія

М

М'янма Маврикій та Сейшельські острови Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальдіви Марокко Мексика Мозамбік Молдова Монголія

Н

Намібія Непал Нігер Нігерія Нікарагуа

П

Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Південний Судан Північна Македонія Програма допомоги палестинському народу

Р

Республіка Ірак Республіка Конго Руанда

С

С'єрра-Леоне Сальвадор Самоа (офіс покриває кілька країн) Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сомалі Судан Сурінам

Т

Таджикістан Тайланд Танзанія Тимор-Лешті Тихоокеанський регіон Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан

У

Уганда Узбекистан Україна Уругвай

Ф

Філіппіни

Ц

Центральноафриканська Республіка

Ч

Чад Чилі Чорногорія

Ш

Шрі-Ланка

Я

Ямайка